preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Manuš" Split

 > Natječaji
 

::

Autor: Marita Guć, 6. 12. 2017.

OŠ MANUŠ-SPLIT

VUKOVARSKA 11

21000 SPLIT

KLASA: 602-02/17-01/292

UR.BROJ: 2181-63-17-1

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) OŠ Manuš-Split, Vukovarska 11, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

Stručni suradnik-psiholog (m/ž),  na neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci

Probni rad: 6 mjeseci

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole s naznakom ''za natječaj-psiholog''.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči OŠ Manuš-Split.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Ravnateljica:

Marita Guć,prof.

 [više]

::

Autor: Administrator , 10. 10. 2017. 08:00

  Split, 10.10.2017.

OŠ MANUŠ - SPLIT                                                                          

Vukovarska 11

21000 Split

KLASA: 602-02/17-01/202

UR.BROJ: 2181-63-17-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) OŠ Manuš-Split, Vukovarska 11, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 1 izvršitelj/ica  -  na određeno puno radno vrijeme- do povratka radnice s bolovanja, a najduže do 15.6.2018.
 2. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme- do povratka radnice s rodiljnog dopusta, a najduže do 15.6.2018
 3. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE -1 izvršitelj/ica,  na određeno puno radno vrijeme - do povratka radnice s rodiljnog dopusta
 4. UČITELJ/ICA BIOLOGIJE-KEMIJA - 1 izvršitelj/ica,  na  određeno nepuno radno vrijeme 34/40- do povratka radnice s rodiljnog dopusta
 5. UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme (8/40).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložitii: životopis, domovnicu, diplomu i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci na adresu Škole s naznakom ''za natječaj''.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

                                                                                                                              Ravnateljica:

Marita Guć,prof.

 [više]

Pomoćnici u nastavi

Autor: Administrator , 12. 9. 2017. 08:00

Split,12.9.2017.

Osnovna škola Manuš-Split

Vukovarska 11

21 000 Split

KLASA:602-02/17-01/175

URBROJ:2181-63-17-01

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Manuš-Split, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme, za 20 sati tjedno (20/40), 1 izvršitelj (m/ž)

 

UVJETI:

Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završeno minimalno srednjoškolsko obrazovanje, te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.).

 

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama na određeno vrijeme- do 30. lipnja 2018. godine, temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita „S pomoćnikom mogu bolje III“, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

 

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

 • životopis,
 • presliku domovnice,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),
 • presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja
 • potvrdu o završenoj edukaciji za rad s učenicima s teškoćama

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijavu potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole Manuš-Split,Vukovarska 11.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

 

 

                                                                                                                                 Ravnateljica:

 Marita Guć, prof.

 [više]

Natječaj za pomoćnike u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 1. 8. 2017. 08:00

Natječaj za pomoćnike u nastavi

 [više]

Natječaj za ravnatelja/icu škole

Autor: Marijana Hraste, Administrator , 29. 5. 2017. 07:00

OSNOVNA ŠKOLA MANUŠ - SPLIT

KLASA: 602-02/17-01/2

URBROJ: 2181-63-17-01

Split, 29.5.2017.

 

Temeljem članka 126. i 127.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i članka 61. Statuta Osnovne škole Manuš-Split, Školski odbor Osnovne škole Manuš-Split, raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

 

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 7/17.

 

Ravnatelj/ica škole se imenuje na 5 godina.

Uz prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, potrebno je obvezno priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • potvrdu poslodavca o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (ako je radni odnos zasnovan nakon 12. ožujka 1994. god.)
 • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 30 dana, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • potvrdu ili elektronički zapis  o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • kandidati koji mogu biti ravnatelji temeljem članka 126. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 7/17.) obvezni su dostaviti i dokaz iz kojega je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Osnovna škola Manuš-Split,  Vukovarska 11, s naznakom "Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednica Školskog odbora:

Jelica Balić

 [više]

::

Autor: Administrator , 4. 4. 2017. 08:00

Split, 3. travnja 2017.

OŠ MANUŠ

VUKOVARSKA 11

21000 SPLIT

 

KLASA: 602-02/17-01/86

UR.BROJ: 2181-63-17-1

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  OŠ Manuš-Split, Vukovarska 11, raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 1. UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE - 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme- do povratka radnice s bolovanja.

Uz zamolbu dostaviti: životopis, domovnicu, diplomu i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci na adresu Škole s naznakom ''za natječaj''.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Ravnateljica:

Marita Guć, prof.

 [više]

::

Autor: Administrator , 28. 2. 2017.

OŠ MANUŠ-SPLIT

VUKOVARSKA 11

21000 SPLIT

 

KLASA: 602-02/17-01/38

UR.BROJ: 2181-63-17-1

Split, 27.02.2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  OŠ Manuš-Split, Vukovarska 11, raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme- do povratka radnice s bolovanja, a najduže do 14.6.2017.
 2. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme- do povratka radnice s rodiljnog dopusta, a najduže do 14.6.2017.

 

Uz zamolbu dostaviti: životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci na adresu Škole s naznakom ''za natječaj''.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Ravnateljica:

Marita Guć, prof.

 [više]

::

Autor: Marijana Hraste, 13. 10. 2016.

OŠ MANUŠ-SPLIT

VUKOVARSKA 11

21000 SPLIT

 

KLASA: 602-02/16-01/203

UR.BROJ: 2181-63-16-1

Split, 12.10.2016.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) OŠ Manuš-Split, Vukovarska 11, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme
 • UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme- do povratka radnice s bolovanja, a najduže do 14.6.2017.
 • UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme- do povratka radnice s rodiljnog dopusta, a najduže do 14.6.2017
 • UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE -1 izvršitelj/ica,  na određeno puno radno vrijeme - do povratka radnice s rodiljnog dopusta
 • UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE -1 izvršitelj/ica,  na  određeno puno radno vrijeme- do povratka  radnice s bolovanja
 • UČITELJ/ICA BIOLOGIJE-KEMIJA -1 izvršitelj/ica,  na  određeno nepuno radno vrijeme 34/40- do povratka radnice s rodiljnog dopusta

 

Uz zamolbu dostaviti: životopis, domovnicu, diplomu i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci na adresu Škole s naznakom ''za natječaj''.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Ravnateljica:

 Marita Guć,prof.

 

 [više]

Pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama

Autor: Administrator , 25. 8. 2016. 15:36

Osnovna škola Manuš

Vukovarska 11

21000 Split

KLASA: 602-02/16-01-146

URBROJ: 2181-63-16-01

Split, 25. kolovoza 2016.

 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14) Osnovna škola Manuš raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 20 sati tjedno (20/40), 5 izvršitelja (m/ž)

UVJETI:

Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završeno minimalno srednjoškolsko obrazovanje, te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14).

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno vrijeme do 30. lipnja 2017. godine, temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita „S pomoćnikom mogu bolje II“, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

* životopis
* presliku domovnice
* uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci)
* presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja.

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu je potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole Manuš, Vukovarska 11, Split.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

Ravnateljica:

Marita Guć, prof.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 
UPIS U SREDNJU ŠKOLU

UPISI

UPIS U PRVI RAZRED

2017./2018.

Priloženi dokumenti:
UPISI.pdf
PRVI RAZRED.pdf

CARNET e-Škole

Mi djeca EU kažemo...


Zadovoljstvo nam je obavijestiti sve naše drage učenike, djelatnike i roditelje da je naša škola već drugi put za redom koordinator međunarodnog projekta pod pokroviteljstvom programa Erasmus+. Naš prvi projekt "Od starog pisma do novog prijateljstva" uspješno smo priveli kraju i krenuli 1.9.2016. u realizaciju drugog projekta kojega smo nazvali "Mi djeca EU kažemo...".
Dvije su okosnice projekta: razvijanje osnovnih vještina (čitanje, pisanje, govorenje i slušanje) te zaštita dječjih prava. Sve vas pozivamo na suradnju u brojnim aktivnostima (poveznica: Projekti > Mi djeca EU kažemo...)  koje ćemo provoditi u sljedeće dvije školske godine. 

Dragica Reljić

GRAD SPLIT - PRIJATELJ DJECE

EU PROJEKTI ŠKOLE MANUŠ

2014.-2016.

CMS za škole logo
Osnovna škola "Manuš" Split / Vukovarska 11, HR-21000 Split / os-manus-st.skole.hr / ured@os-manus-st.skole.hr
preskoči na navigaciju